Unit converter: oz/TM, oz/TC, TM, TC, ppm, g, kg, etc. online

TM

TC
TC

TM

oz/TC

g/kg
g/TM
%

oz/TM
oz/TC
g/TM
g/kg
%

g/TM
oz/TC
oz/TM
ppm

%
oz/TC
oz/TM
ppm

ppm
%

kg/TM
oz/TC
oz/TM


Abbreviations: TM – metric ton; TC – short ton; oz – troy ounce; g – gram; % – Percent; ppm – parts per million; kg – kilogram.